Lyn Llys-y-frân yn Sir Benfro.

Anturiaethau

Dwr Cymru

Llyn Llys-y-frân

Clwb Gweithgareddau

Hebogiaid

Llys-y-frân

• DARLLEN MWY •

Llyn Llys-y-frân

Gwersylla

Sul y Mamau

Llyn Llys-y-frân

Caffi

Llyn Llys-y-frân

• DARLLEN MWY •

Siop

Anrhegion

Llyn Llys-y-frân

• DARLLEN MWY •

Llogi Ystafell

Lawrlwytho Llyfryn

Sul y Mamau

• DARLLEN MWY •

Ar agor trwy’r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

Y penwythnos yma (dydd Sadwrn 6 – dydd Sul 7 Ebrill)

Oherwydd Storm Kathleen, rydyn ni wedi atal yr holl weithgareddau dŵr a bydd y llwybrau a beicio ar gau.

Bydd y Ganolfan Ymwelwyr, gan gynnwys y Caffi, ar agor fel arfer o 9.00am ymlaen.

Os ydych wedi trefnu diwrnod o bysgota neu os ydych chi’n mynd am dro ar y llwybrau cyhoeddus, cymerwch ofal.

Croeso i Lyn Llys-y-frân yn Sir Benfro.


Ar ol ailddatblygaid mawr rydym nawr ar agor

Dewch i fwynhau ein canolfan ymwelwyr ar ei newydd wedd, caffi, hyb beicio newydd, beicio mynydd, ardal sgiliau pympio, llwybrau cerdded, gweithgareddau ar y dŵr ac ar dir sych, pysgota a maes chwarae antur.

Ar agor trwy’r flwyddyn ac â *mynediad am ddim, dewiswch eich Antur Dŵr Cymru heddiw.

*codir tâl am rai gweithgareddau

Plaque - Activity / Experience Provider Of The Year 2022 Winner

Arolwg Ymwelwyr


Agorodd Llys-y-frân i’r cyhoedd yn 2021 ar ôl i fuddsoddiad pwysig o £4 miliwn gael ei ategu gan werth £1.7 miliwn o Gronfeydd Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru.

Byddem yn ddiolchgar pe bai ymwelwyr â Llys-y-frân yn gallu cynnig adborth i’n harianwyr.

Cliciwch ar y linc isod i ateb ambell i gwestiwn byr am eich profiad o ymweld â Llys-y-frân.

Diolch i chi, a gobeithio i chi fwynhau eich ymweliad.

Arolwg Ymwelwyr

Anturiaethau Dŵr

Gyda dŵr glân a dwfn heb lanw, ein llyn yw’r lle perffaith i fynd i hwylio, caiacio, canwio a physgota. Mwynehwch yr olygfa wrth Rwyf-fyrddio (SUP). Mae opsiynau hunan-lansio ar gael i bawb sy’n defnyddio offer padlo.

• MANYLION PELLACH •

Anturiaethau ar y Tir

Dysgwch grefft taflu bwyeill, neu rhowch gynnig ar saethyddiaeth. Gallech hyd yn oed ddod yn Bencampwr swyddogol Dŵr Cymru. Mae’r gweithgareddau eraill yn cynnwys wal ddringo 7 metr â naid ffyrdd, a’r Crazi-Bugz, sef profiad cerbydau bach trydan oddi ar y ffordd i anturiaethwyr ifanc. Mae’r gweithgareddau’n digwydd mewn amgylchedd diogel dan oruchwyliaeth gofalus hyfforddwyr.

• MANYLION PELLACH •

Beicio

Amodau beicio perffaith i bobl o bob oedran a gallu, gyda dros 14km o lwybrau i’w crwydro. Gallwch logi amrywiaeth o feics neu ddod â’ch beic eich hun. Mwynhewch daith ysgafn i’r teulu neu antur beicio mynydd cyffrous ar drac newydd â 12 o lwybrau wedi eu marcio sy’n troi ac yn troelli cyn ymuno â’r brif lwybr.

• MANYLION PELLACH •

Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn cadw’r hawl i gau safle Llys-y-frân yn llwyr neu’n rhannol, cyfyngu ar fynediad at y dŵr neu ganslo gweithgaredd unrhyw bryd os yw’n credu bod yna amodau anaddas neu risgiau na ellir eu rheoli.

Mae diogelwch o’r pwys mwyaf yn ein holl weithgareddau Ond mae chwaraeon dŵr a gweithgareddau antur yn beryglus o ran eu natur, ac mae yna risgiau.

Rhaid i gwsmeriaid gydymffurfio â’r holl reoliadau diogelwch ac â chyfarwyddiadau tîm Llys-y-frân bob amser.

Mae croeso cynnes i gŵn yn Llys-y-frân bob amser, ond hoffem atgoffa ymwelwyr taw’r Ardal Ymarfer Cŵn yw’r unig fan lle gellir cadw cŵn oddi ar eu tennyn. Dylid cadw cŵn ar dennyn ym mhob man arall – gan gynnwys y llwybr sy’n amgylchynu’r gronfa – ac allan o’r dŵr.

Nid pob gweithgaredd sy’n digwydd pob dydd ac mae yna amrywiadau tymhorol. Chwiliwch ar y wefan i weld a oes llefydd ar gael a bwciwch y gweithgareddau ymlaen llaw er mwyn osgoi siom.

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU