Dewch allan

ar y Dŵr

yn Llyn Llys-y-Frân

Mae mynediad i Lyn Llys-y-Frân am ddim

Gan Dŵr Cymru

Gweithgareddau Dŵr yn Llyn Llys-y-Frân


Agorodd Cronfa Ddŵr Llys-y-Frân y 1972 ac erbyn hyn mae’n cyflenwi’r rhan fwyaf o gartrefi a diwydiannau de Sir Benfro. Mae’r gronfa wedi creu amgylchedd lle mae natur a bywyd gwyllt yn llewyrchu, a llyn sy’n berffaith ar gyfer pob math o chwaraeon dŵr.

Gyda dros 200 erw o ddŵr mae digonedd o le i bawb.

Mae’r dŵr yn lân ac yn ddwfn, a does yna ddim llanw i gyfyngu ar yr hwyl. Mwyhewch yr olygfa wrth Rwyf-fyrddio neu Bedalfyrddio. Teclyn newydd sbon yw’r pedalfwrdd sy’n cyfuno hwyl SUP â chysur bariau llaw. Mae digonedd o offer gennym i’w llogi a’r opsiwn i drefnu sesiwn gyda hyfforddwr i’ch gosod ar ben ffordd. Os oes gennych eich offer eich hun a’ch bod yn hyderus ar y dŵr – yna croeso i chi dalu fesul tro ac i ffwrdd â chi.

Dewiswch eich Antur Dŵr


Dewiswch beth i’w logi o’n fflyd newydd sbon. Gallwch wisgo eich siwt gwlyb, offer hynofedd a’ch helmed eich hun neu ei logi ein rhai ni.

Rhwyf-fyrddio

Mae rhwyf-fyrddio neu SUP yn boblogaidd dros ben. Mae’r bwrdd yn debyg i hwylfwrdd, ond rydych chi’n sefyll arno ac yn defnyddio rhwyf fawr i’ch gyrru’ch hun yn eich blaen yn hytrach na gorwedd ar y bwrdd a phadlo. Mae’n ymarfer y corff i gyd, ac yn enwedig y cyhyrau craidd – ac yn gwella ystwythder, cydsymud ac iechyd yn gyffredinol.

• PRISIAU •

Pedalfyrddio

Teclyn newydd sbon sy’n cyfuno hwyl rhwyf-fyrddio â chysur bariau llaw. Mae dau bedal troed ar y bwrdd sy’n gyrru dwy asgell ochr yn ochr â’i gilydd o dan y bwrdd gan eich gyrru ymlaen yn hwylus ac yn gyflym… byddwch chi’n cerdded ar ddŵr yn llythrennol.

• PRISIAU •

Caiacio a Chanŵio

Llogwch gaiac neu ganŵ i grwydro’r llyn mewn heddwch. Heb hymian injan cwch fe glywch chi holl synau natur wrth badlo.

• PRISIAU •

Dod â’ch offer dŵr eich hun

Mwynhewch y llyn gyda’ch caiac, canŵ neu SUP eich hun. Mae opsiynau hunan-lansio ar gael i bob defnyddiwr sydd efo offer badlo. Rhaid bwcio lle. Gallwch bwcio ar-lein, neu ffoniwch ein tîm ar 01437 532273 i sicrhau bod ganddynt y lle i chi. Gall plant dros 6 oed ymuno â badlwr arall dros 16 oed, gyda gwarcheidwad (18+) ar y safle.

Nofio Dŵr Agored – yn dod cyn hir

Yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus yn Llyn Llandegfedd yn Sir Fynwy, byddwn ni’n cynnig sesiynau Nofio Dŵr Agored cyn bo hir. Caiff y sesiynau eu teilwra ar gyfer clybiau, grwpiau ac unigolion sydd am roi cynnig ar y gweithgaredd hynod boblogaidd yma sydd â manteision mawr i iechyd.

Gwybodaeth Bwysig


Beth fydd ei angen arna’i?
Mae darpariaeth offer hynofedd, helmed (yn dibynnu ar y gweithgaredd) a siwt wlyb yn gynwysedig ar gyfer yr holl sesiynau yng ngofal hyfforddwr, neu gallwch ddefnyddio’ch offer eich hun.

Dewch â’r pethau canlynol gyda chi…

Gwisg nofio i’w gwisgo o dan eich siwt wlyb
Esgidiau dŵr (neu hen dreineri)
Dillad sych
Tywel
Eli haul
Ychydig o fenter!

Nofio Dŵr Agored
Ni chaniateir unrhyw fynediad diawdurdod i’r dŵr.
Caniateir nofio dŵr agored yn rhan o sesiynau pwrpasol dan reolaeth dynn yn unig, a rhaid bwcio’r rhain ymlaen llaw.

ATEBION DŴR CROES ERAILL