Am Lyn Llys-y-frân - Llys-y-Frân - Welsh Water

Iechyd, Lles a

Hamdden

yn Llyn Llys-y-frân

Ar agor trwy’r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

Am Lyn Llys-y-frân


Rydyn ni mewn lleoliad prydferth wrth droed Bryniau Preseli.

Mae mynediad am ddim trwy gydol y flwyddyn ac mae digonedd i bobl o bob oedran a gallu ei wneud yma. Lle gwych i dreulio’r diwrnod yn crwydro ar droed neu ar gefn beic.

Mae’r 350 erw (142ha) o goedwigoedd, glaswelltir a llyn yn creu’r lle perffaith i fynd am dro, beicio a physgota – ac mae amrywiaeth eang o weithgareddau ar gael ar dir sych ac ar y dŵr.

Dim ots pa antur sy’n mynd â’ch bryd, llenwch eich ysgyfaint ag awyr iach Sir Benfro; lle mae cadw pellter cymdeithasol yn beth hollol naturiol.

Am Lyn Llys-y-frân: Ein Stori


Agorwyd y gronfa gan EM y Dywysoges Margaret ym 1972. Y gronfa sy’n cyflenwi dŵr y rhan fwyaf o gartrefi a diwydiannau de Sir Benfro. Mae’r argae yn gampwaith peirianegol, ond mae hi wedi cynnal y dirwedd fel hafan ar gyfer natur a bywyd gwyllt hefyd.

Cwmni nid-er-elw yw Dŵr Cymru. Nid oes unrhyw gyfranddeiliaid gennym, sy’n golygu bod pob un geiniog a wnawn yn mynd yn syth ôl i gadw biliau’n isel a gofalu am eich dŵr a’ch amgylchedd prydferth – nawr, ac am flynyddoedd i ddod. Rydyn ni’n credu ei bod hi’n ffordd well o lawer o wneud pethau.

Cafodd y buddsoddiad pwysig o £4 miliwn yn y ganolfan ymwelwyr a’r cyfleusterau ei ategu gan £1.7 miliwn o Gronfeydd Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Nod rhaglen Cyrchfannau Denu Twristiaeth Llywodraeth Cymru, dan ofal Croeso Cymru, yw creu 11 o gyrchfannau bythgofiadwy ar draws Cymru.

European Regional Development Fund Logo

Uchafbwyntiau Eraill


Y Ganolfan Ymwelwyr

Dyma’r lle gorau i ddechrau’ch ymweliad. Yma cewch groeso cynnes, paned braf, darn o gacen a golygfeydd godidog dros y dŵr. Ni fyddai’r un ymweliad yn gyflawn heb alw draw i’n caffi sy’n gwerthu bwyd ffres gan ddefnyddio’r cynnyrch Cymreig lleol gorau. A chofiwch adael digon o amser i bori yn y siop anrhegion.

• MANYLION PELLACH •

Cerdded

Beth am ddechrau’ch antur cerdded yn y ganolfan ymwelwyr? Gallwch godi map o’r llwybrau a holi ein staff cyfeillgar am y llwybrau sydd orau i chi. Dim ots a ydych chi’n chwilio am heic a hanned neu tro bach hamddenol gyda bygi, estynnwch eich cam, anadlwch yn ddwfn a mwynhewch yr awyr iach.

• MANYLION PELLACH •

Gwersylla

Arhoswch gyda ni am seibiant byr neu wyliau a mwynhewch lonyddwch yr hafan wledig yma wrth galon Sir Benfro. Digon agos at holl hwyl Dinbych-y-Pysgod a Thyddewi, ond digon pell i ffwrdd i fwynhau’r heddwch. Mae ein maes gwersylla’n edrych dros y llyn gyda lleiniau glaswellt a chaled o safon uchel, llawer ohonynt â chysylltiadau trydan.

• MANYLION PELLACH •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU